Nadzorni odbor Društva sestavla pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora Društva. Nadzorni odbor Društva se sestaja po potrebi, vedno pa pred  sejo skupščine Društva, kateri poroča.

S svojimi ugotovitvami pa sproti seznanja upravni odbor Društva. Za svoje delo je nadzorni odbor Društva odgovoren skupščini Društva.

Naloge nadzornega odbora so:

  • Nadziranje finančnega in materialnega  poslovanja Društva,
  • Nadzorovanje izvajanja Pravil Društva,
  • Nadzorovanje izvajanja programa Društva.
 Nadzorni obor sestavljajo:
1.  BOR BALDERMAN – predsednik
2.  ANÐELKO BOGDANOV – član
3.  LUDVIK JONAŠ – član
4. JOŽE UDOVIČ – član